FjordRens

Hva kan blåskjell fortelle om status for innhold av tungmetaller og miljøgifter i vannmassene og potensiell fare for dyr og mennesker? Og hvordan stemmer dette overens med informasjonen vi får fra kjemiske analyser av bunnsediment?

FjordRens er et bredt samarbeid i Flekkefjord som delvis ble gjennomført samtidig med Flekkefjord kommune sitt mudringsarbeid ved Tjørsvågstrand. Hensikten var å samle mer kunnskap om status for miljøgifter som faktisk tas opp i levende organismer. Og å samle kunnskap og erfaringer om hvordan blåskjell kan brukes til å overvåke nivået av forurensning.

Metode

I prosjektet ble det etablert en overvåkning ved hjelp av marine organismer. Dette har gitt et interessant datagrunnlag for en alternativ, naturvitenskapelig tilnærming til overvåkning og som supplerende verktøy for fjordforbedrende tiltak. Kunnskapen er relevant for flere norske og internasjonale havner og fjordsystem og har potensiale for verdiskapning på dette feltet.

Blåskjell og ulike fisk ble brukt i overvåkningen og undersøkt for miljøgifter i Flekkefjord fra sommeren 2018 til sommeren 2019. Blåskjell ble satt ut på to forskjellige dybder (5 m og 15 m) på fem forskjellige steder i byfjorden.

Fisk og blåskjell med analysert for innhold av flere grunnstoff og ulike kjemiske forbindelser/forurensninger.

Resultat

Analysene viser at fisk hadde lave verdier av både tungmetaller og organiske forbindelser som har potensielt helseskadelig effekt på mennesker.

I blåskjell endret nivået av noen stoffer seg i undersøkelsesperioden, blant annet mangan, krom og sink. Årsaken er mest sannsynlig et undersjøisk ras som virvlet opp forurensede sedimenter.

Samtidig med bioovervåkningen ble det mudret i områdene rundt lokasjonene. Dette gav noe innsikt i hvordan menneskelig aktivitet og restaureringsinnsats kan påvirke biota i fjorden.

Høsten 2019 arrangerte Innakva LAB et nettverksmøte der foreløpige resultater ble presentert. Her holdt blant annet prosjektleder Federico Håland Gaeta innlegg.

FjordRens

Prosjekteier

Innakva LAB AS

Prosjektleder

Federico Håland Gaeta

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Cynotope, Universitetet i Milano, Universitetet i Agder, Fjordservice Flekkefjord, NIVA og flere enkeltpersoner.

Finansiering

Forskningsmobilisering Agder og egeninnsats fra prosjekteier og samarbeidspartene.

Konklusjon

Bioovervåking ved bruk av blåskjell og fisk har vist seg til å være en verdifull tilnærming for å vurdere status og utviklingstrend for uorganiske og organiske forurensninger i marine økosystemer. Resultat sammenfaller delvis med resultat fra kjemisk analyse av bunnsediment, men gir også verdifull kunnskap om faktisk påvirkning av forurensning på dyreliv.

Formidling fra prosjektet

Overvåkning av miljøgifter i marine organismer i Flekkefjord
Rapport 1 (2020) fra Innakva LAB

Legacy and Emerging Contaminants in Demersal Fish Species from Southern Norway and Implications for Food Safety. Tidsskriftet Food 2020, 9(8)

Incidence of persistent contaminants through blue mussels biomonitoring from Flekkefjord fjord and their relevance to food safety.
Tidsskriftet Food Additives & Contaminants 2020, 37(5)